پرودنس

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


دانلود کتاب لعت نامه آذر تاش
 
دانلود کتاب فرهنگ معاصر عربی- فارسی (نسخه PDF) – فیدیبو
fidibo.com/book/78721-فرهنگ-معاصر-عربی–فارسی-(نسخه-PDF)
Translate this page
Rating: 5 – ‎4 votes
Jan 2, 2016 – فرهنگ معاصر عربی- فارسی (نسخه PDF) اثر آذرتاش آذرنوش را در فیدیبو دانلود کنید دانلود کتاب الکترونیک و مطالعه کتاب و مجله در موبایل یا تبلت خود.
[PDF]ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎﺭﺳﻰ – ﻋﺮﺑﻰ
www.ensani.ir/storage/Files/20120326165128-3016-350.pdf
Translate this page
ﺁﻭﺍﺷﻨﺎﺳﻰ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭﺍژﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﻰ. ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎﺭﺳﻰ – ﻋﺮﺑﻰﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻣﺨﺘﺼﺮ،. ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺍﷲ ﻓﺎﺗﺤﻰ ﻧﮋﺍﺩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ. ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪﻭﺩ 15ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻋﺮﺑﻰ. ﻭﺍژﻩ ﻫﺎ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻭﺻﻔﻰ ﻭ … ﺑﻪ ﻋﺮﺑﻰ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﺍﻫﮕﺸﺎﺳﺖ. ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺤﺘﺮﻡ، ﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، … ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻋﺒﺪﺍﻟﻨﺒﻰ ﻗﻴّﻢ،ﻓﺎﺭﺳﻰ. ، ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺩﻛﺘﺮ ﺁﺫﺭﺗﺎﺵ ﺁﺫﺭﻧﻮﺵ،.
فرهنگ معاصر عربی فارسی آذرتاش آذرنوش | Alvand Bahari – Academia …
www.academia.edu/…/فرهنگ_معاصر_عربی_ــ_فارسی_آذرتاش_آذر…
Translate this page
ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺷَﮑﻞﮔﺬاري ، آواﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻣﻌﺎدلﮔﺰﯾﻨﯽ ، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﻣﯿﻨﯿﺎن و ﻧﯿﺰ اﻓﺰودن ﺣﺪود 2000 ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺎزه از ﻣﯿﺎن واژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﮥ اﺧﯿﺮ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺎﺭﺳﯽ )ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻓﺮﻫﻨﮓ راﯾﺞ ﺷﺪهاﺳﺖ ، در ﻗﻄﻊ وزﯾﺮي ، ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻫﺎﻧﺲ ﻭﺭ( ، آذرﺗﺎش آذرﻧﻮش ، ﻧﺸﺮ آن را آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ، ﺑﻪﭼﺎپ رﺳﯿﺪهاﺳﺖ . ﻧﯽ ] 1391 ، وﯾﺮاﺳﺖ ،[2 ﭼﻬﺎرده 1255 + ص . اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪﺻﻮرت …
فرهنگ و واژه نامه – فرهنگ معاصر عربی ‌فارسی (به کوشش آذرتاش آذرنوش …
www.behanbook.ir/…/فرهنگ-معاصر-عربی-‌ـ-‌فارسی-(به-کوشش-آذ…
Translate this page
فرهنگ معاصر عربی فارسی بر اساس کتابی تدوین شده است که هنوز هم مشهورترین فرهنگ عربی-انگلیسی میان غربیان است. دانشمند آلمانی، هانس ور، سال‌ها پیش از جنگ جهانی دوم بر آن شد که لغت‌نامه‌ای بر اساس زبان فصیح رایج در جهان عرب گرد آورد. وی از سال 1946 بر اساس آثار طه حسین، محمدحسین هیکل، توفیق‌الحکیم، محمود تیمور، …
دانلود فرهنگ لغت المعجم الوسیط+نرم افزار :: طلبگی تا اجتهاد
tt-ej.ir/post/17/دانلود-فرهنگ-لغت-الوسیط-نرم-افزار
Translate this page
بسم الله الرحمن الرحیم فرهنگ لغت معجم الوسیط، یکی از بهترین فرهنگ لغات عربی است که به صورت منظم و ساختارمند، معانی لغات را بیان کرده است. در این مطلب، نسخه PDF این لغت نامه به همراه نرم …

 NS